• <sub id="a91io"><listing id="a91io"><meter id="a91io"></meter></listing></sub>
 • <wbr id="a91io"></wbr>
 • 百家姓

  朝代:宋朝|
  百家姓简介
  百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。 《百家姓》采用四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,虽然它的内容没有文理,但对于中国姓氏文化的传承、中国文字的认识等方面都起了巨大作用,这也是能够流传千百年的一个重要因素。 《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱俶、正妃孙氏以及南唐国主李氏成为百家姓前四位。
  • Zhào Qián Sūn Lǐ
  • Zhōu Wú Zhèng Wáng
  • 赵 钱 孙 李
  • 周 吴 郑 王
  • Féng Chén Chǔ Wèi
  • Jiǎng Shěn Hán Yáng
  • 冯 陈 褚 卫
  • 蒋 沈 韩 杨
  • Zhū Qin Yoú Xǔ
  • Hé Lǚ Shi Zhāng
  • 朱 秦 尤 许
  • 何 吕 施 张
  • Kǒng Cáo Yán Huà
  • Jīn Wèi Táo Jiāng
  • 孔 曹 严 华
  • 金 魏 陶 姜
  • Qī Xiè Zōu Yù
  • Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
  • 戚 谢 邹 喻
  • 柏 水 窦 章
  • Yún Sū Pān Gě
  • Xī Fàn Péng Láng
  • 云 苏 潘 葛
  • 奚 范 彭 郎
  • Lǔ Wéi Chāng Mǎ
  • Miáo Fèng Huā Fāng
  • 鲁 韦 昌 马
  • 苗 凤 花 方
  • Yú Rén Yuán Liǔ
  • Fēng Bào Shǐ Táng
  • 俞 任 袁 柳
  • 酆 鲍 史 唐
  • Fèi(Bì) Lián Cén Xuē
  • Léi Hè Ní Tāng
  • 费 廉 岑 薛
  • 雷 贺 倪 汤
  • Téng Yīn Luó Bì
  • Hǎo Wū ān Cháng
  • 滕 殷 罗 毕
  • 郝 邬 安 常
  • Lè(Yuè) Yú Shí Fù
  • Pí Biàn Qí Kāng
  • 乐 于 时 傅
  • 皮 卞 齐 康
  • Wǔ Yú Yuán Bǔ
  • Gù Mèng Píng Huáng
  • 伍 余 元 卜
  • 顾 孟 平 黄
  • Hé Mù Xiāo Yǐn
  • Yáo Shào Zhàn Wāng
  • 和 穆 萧 尹
  • 姚 邵 湛 汪
  • Qí Máo Yǔ Dí
  • Mǐ Bèi Míng Zāng
  • 祁 毛 禹 狄
  • 米 贝 明 臧
  • Jì Fú Chéng Dài
  • Tán Sòng Máo Páng
  • 计 伏 成 戴
  • 谈 宋 茅 庞
  • Xióng Jǐ Shū Qū
  • Xiàng Zhù Dǒng Liáng
  • 熊 纪 舒 屈
  • 项 祝 董 梁
  • Dù Ruǎn Lán Mǐn
  • Xí Jì Má Qiáng
  • 杜 阮 蓝 闵
  • 席 季 麻 强
  • Jiǎ Lù Lóu Wēi
  • Jiāng Tóng Yán Guō
  • 贾 路 娄 危
  • 江 童 颜 郭
  • Méi Shèng Lín Diāo
  • Zhōng Xú Qiū Luò
  • 梅 盛 林 刁
  • 钟 徐 邱 骆
  • Gāo Xià Cài Tián
  • Fán Hú Líng Huò
  • 高 夏 蔡 田
  • 樊 胡 凌 霍
  • Yú Wàn Zhī Kē
  • Zǎn Guǎn Lú Mò
  • 虞 万 支 柯
  • 昝 管 卢 莫
  • Jīng Fáng Qiú Miào
  • Gān Xiè Yīng Zōng
  • 经 房 裘 缪
  • 干 解 应 宗
  • Dīng Xuān Féi Dèng
  • Yù Shàn Háng Hóng
  • 丁 宣 贲 邓
  • 郁 单 杭 洪
  • Bāo Zhū Zuǒ Shí
  • Cuī Jí Niǔ Gōng
  • 包 诸 左 石
  • 崔 吉 钮 龚
  • Chéng Jī Xíng Huá
  • Péi Lù Róng Wēng
  • 程 嵇 邢 滑
  • 裴 陆 荣 翁
  • Xún Yáng Yū Huì
  • Zhēn Qū Jiā Fēng
  • 荀 羊 於 惠
  • 甄 曲 家 封
  • Ruì Yì Chǔ Jìn
  • Jí Bǐng Mí Sōng
  • 芮 羿 储 靳
  • 汲 邴 糜 松
  • Jǐng Duàn Fù Wū
  • Wū Jiāo Bā Gōng
  • 井 段 富 巫
  • 乌 焦 巴 弓
  • Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ
  • Chē Hóu Fú Péng
  • 牧 隗 山 谷
  • 车 侯 宓 蓬
  • Quán Xī Bān Yǎng
  • Qiū Zhòng Yī Gōng
  • 全 郗 班 仰
  • 秋 仲 伊 宫
  • Nìng Qiú Luán Bào
  • Gān Tǒu Lì Róng
  • 宁 仇 栾 暴
  • 甘 钭 厉 戎
  • Zǔ Wǔ Fú Liú
  • Jǐng Zhān Shù Lóng
  • 祖 武 符 刘
  • 景 詹 束 龙
  • Yè Xìng Sī Sháo
  • Gào Lí Jì Bó
  • 叶 幸 司 韶
  • 郜 黎 蓟 薄
  • Yìn Sù Bái Huái
  • Pú Tái Cóng è
  • 印 宿 白 怀
  • 蒲 邰 从 鄂
  • Suǒ Xián Jí Lài
  • Zhuó Lìn Tù Méng
  • 索 咸 籍 赖
  • 卓 蔺 屠 蒙
  • Chí Qiáo Yīn Yù
  • Xū Nài Cāng Shuāng
  • 池 乔 阴 郁
  • 胥 能 苍 双
  • Wén Shēn Dǎng Zhái
  • Tán Gòng Láo Páng
  • 闻 莘 党 翟
  • 谭 贡 劳 逄
  • Jī Shēn Fú Dǔ
  • Rǎn Zǎi Lì Yōng
  • 姬 申 扶 堵
  • 冉 宰 郦 雍
  • Xì Qú Sāng Guì
  • Pú Niú Shòu Tōng
  • 却 璩 桑 桂
  • 濮 牛 寿 通
  • Biān Hù Yān Jì
  • Jiá Pǔ Shàng Nóng
  • 边 扈 燕 冀
  • 郏 浦 尚 农
  • Wēn Bié Zhuāng Yàn
  • Chái Qú Yán Chōng
  • 温 别 庄 晏
  • 柴 瞿 阎 充
  • Mù Lián Rú Xí
  • Huàn ài Yú Róng
  • 慕 连 茹 习
  • 宦 艾 鱼 容
  • Xiàng Gǔ Yì Shèn
  • Gē Liào Yǔ Zhōng
  • 向 古 易 慎
  • 戈 廖 庾 终
  • Jì Jū Héng Bù
  • Dū Gěng Mǎn Hóng
  • 暨 居 衡 步
  • 都 耿 满 弘
  • Kuāng Guó Wén Kòu
  • Guǎng Lù Quē Dōng
  • 匡 国 文 寇
  • 广 禄 阙 东
  • ōu Shū Wò Lì
  • Yù Yuè Kuí Lóng
  • 欧 殳 沃 利
  • 蔚 越 夔 隆
  • Shī Gǒng Shè Niè
  • Cháo Gōu áo Róng
  • 师 巩 厍 聂
  • 晁 勾 敖 融
  • Lěng Zī Xīn Kàn
  • Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
  • 冷 訾 辛 阚
  • 那 简 饶 空
  • Zēng Wú Shā Niè
  • Yǎng Jū Xū Féng
  • 曾 毋 沙 乜
  • 养 鞠 须 丰
  • Cháo Guān Kuǎi Xiāng
  • Zhā Hòu Jīng Hóng
  • 巢 关 蒯 相
  • 查 后 荆 红
  • Yóu Zhú Quán Lù
  • Gě(Gài) Yì Huán Gōng
  • 游 竺 权 逯
  • 盖 益 桓 公
  • Mòqí Sīmǎ
  • Shàngguān ōuyáng
  • 万俟 司马
  • 上官 欧阳
  • Xiàhóu Zhūgě
  • Wénrén Dōngfāng
  • 夏侯 诸葛
  • 闻人 东方
  • Hèlián Huángfǔ
  • Yùchí Gōngyáng
  • 赫连 皇甫
  • 尉迟 公羊
  • Tántái Gōngyě
  • Zōngzhèng Púyáng
  • 澹台 公冶
  • 宗政 濮阳
  • Chúnyú Chányú
  • Tàishū Shēntú
  • 淳于 单于
  • 太叔 申屠
  • Gōngsūn Zhòngsūn
  • Xuānyuán Línghú
  • 公孙 仲孙
  • 轩辕 令狐
  • Zhōnglí Yǔwén
  • Zhǎngsūn Mùróng
  • 钟离 宇文
  • 长孙 慕容
  • Xiānyú Lǘqiū
  • Sītú Sīkōng
  • 鲜于 闾丘
  • 司徒 司空
  • Qíguān Sīkòu
  • Zhǎng Dū Zǐchē
  • 丌官 司寇
  • 仉 督 子车
  • Zhuānsūn Duānmù
  • Wūmǎ Gōngxī
  • 颛孙 端木
  • 巫马 公西
  • Qīdiāo Yuèzhèng
  • Rǎng sì Gōngliáng
  • 漆雕 乐正
  • 壤驷 公良
  • Tuòbá Jāgǔ
  • Zǎifǔ Gǔliáng
  • 拓跋 夹谷
  • 宰父 谷梁
  • Jìn Chǔ Yán Fǎ
  • Rú Yān Tú Qīn
  • 晋 楚 闫 法
  • 汝 鄢 涂 钦
  • Duàngān Bǎilǐ
  • Dōngguō Nánmén
  • 段干 百里
  • 东郭 南门
  • Hūyán Guī Hǎi
  • Yángshé Wēishēng
  • 呼延 归 海
  • 羊舌 微生
  • Yuè Shuài Gōu Kòng
  • Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
  • 岳 帅 缑 亢
  • 况 郈 有 琴
  • Liángqiū Zuǒqiū
  • Dōngmén Xīmén
  • 梁丘 左丘
  • 东门 西门
  • Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)
  • Bó Shǎng Nángōng
  • 商 牟 佘 佴
  • 伯 赏 南宫
  • Mò Hǎ Qiáo Dá
  • Nián ài Yáng Tóng
  • 墨 哈 谯 笪
  • 年 爱 阳 佟
  • Dìwǔ Yán Fú
  • 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
  • 第五 言 福
  • 《百家姓》终
  大家富彩票app
 • <sub id="a91io"><listing id="a91io"><meter id="a91io"></meter></listing></sub>
 • <wbr id="a91io"></wbr>